Home / ГЛАСНИК / ИНФОРМАЦИЈА ОД ИНТЕРЕС НА ГРАЃАНИТЕ

ИНФОРМАЦИЈА ОД ИНТЕРЕС НА ГРАЃАНИТЕ

Советот на Општина Кривогаштани донесе ОДЛУКА за доделување на стипендија на студенти од Општина Кривогаштани. Со оваа одлука се одлучи да се стипендираатученици со одличен успех од Општина Кривогаштани кој ќе се запишат на некоја високообразовна институција со приоритет на Градежен или Архитектонски факултет како дефицитирани занимања.

По изборот на стипендистите, со нив Општина Кривогаштани ќе склучи посебен договор. Стипендијата ќе изнесува 3000 денари месечно, за 9 месеци во годината, се до дипломирање. Стипендистите се обврзуваат редовно да го запишуваат секој семестар, редовно да ги полагаат испитите и за тоа редовно да доставуваат известување од факултетот. Доколку студентите не се придржуваат на ова, се обврзуваат средствата дадени како стипендија да ги вратат на сметката на Општината Кривогаштани во рок од еден месец по неисполнување на условите.

Документи кои се потребни за добивање на стипендија :

1 .ПОТВРДА ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ( ОД УЈП)

2.ИМОТЕН ЛИСТ, ИНДЕКС НА УВИД И НЕГОВА КОПИЈА

3.ЛИЧНА КАРТА(КОПИЈА)

4.ПОТВРДА ЗА РЕДОВЕН СТУДЕНТ

Конкурсот трае до 25.09.2015 (Петок)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*