Home / Информации / Проект за Подобрување на општински услуги – МСИП

Проект за Подобрување на општински услуги – МСИП

Република Македонија

 

Проект за Подобрување на општински услугите – МСИП

 

Кредит Бр. 8158-МК

 

                                                             MSIP-NCB-053-15

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за „Реконструкција на улицата „Илинден“ во с.Кривогаштани и Изградба на улица во с.Обршани и улица од с.Бела Црква – с. Воѓани”.

 

  1. Општина Кривогаштани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи за „Реконструкција на улицата „Илинден“ во с.Кривогаштани и Изградба на улица во с.Обршани и улица од с.Бела Црква – с. Воѓани”.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

 

  1. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:

Адреса: Филип Втори бр. 84

Град: Кривогаштани

Архива

Поштенски број: 7524

Држава: Република Македонија

Телефон: 389 (48) 471 280

Факс: 389 (48) 471 471

Електронска адреса: opstina_krivogastani@yahoo.com

 

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
  2. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 840-139-06350

Приходно конто: 725 939 програма 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кривогаштани.

 

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 10.12.2015, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 10.12.2015, 12:00.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 300.000.00 МКД.
  2. Адреса: Филип Втори бр. 84

Град: Кривогаштани

Архива

Поштенски број: 7524

Држава: Република Македонија

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*