Home / ЗЕМЈОДЕЛИЕ / ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ НА СЕДНИЦАТА ОДРЖАНА НА ДЕН 15.10.2015 ГОДИНА ДОНЕСЕ ОДЛУКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИРОДНА НЕПОГОДА ОД ПОПЛАВА НА ДЕЛОВИ ОД КО ОБРШАНИ, КО КРУШЕАНИ И КО ВОЃАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ.

КОМИСИЈАТА ЗА ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ БАРАЊАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА ШТЕТА ЌЕ ГИ ПРИМА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ЗАПОЧНУВАЈЌИ ОД ДЕН 16.10.2015 ГОДИНА ДО 21.10.2015 ГОДИНА ОД 08.00-16.00 ЧАСОТ(СЕКОЈ ДЕН ОСВЕН НЕДЕЛА).

КОН БАРАЊЕТО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ТРЕБА ДА ПОДНЕСАТ КОПИЈА ОД ИМОТЕН ЛИСТ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО НА КОЕ СЕ НАОЃА ОШТЕТЕНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА КУЛТУРА СО ЗАПИШАНО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ, КОПИЈА ДОГОВОР НА ЗАКУП ИЛИ ДОГОВОР ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР, КОПИЈА ОД ЛИЧНА КАРТА И КОПИЈА ОД ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*