Author Папучкоски Николче

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Информации Flag_of_Krivogaštani_Municipality.svg
0

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл.весник на РМ„бр.…

1 22 23 24 25