Контролна листа на План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за проект за реконструкција на дел од улицата “4” и улицата “14” во Општина Кривогаштани, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

0

1.ESMP Checklist_ Project Krivogashtani_ENG_25.9.20_SPA

2.ESMP Checklist_ Project Krivogashtani_MK_9.09.20_SPA

3.Formular za komentari na dokument za Krivogashtani

4.Izvestuvanje za dostapnost na ESMP Checklista_ Krivogashtani

Share.

About Author

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Leave A Reply