Home / Информации / ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ – ЈАВНИ РАБОТИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ВРЕМЕНО ВРАБОТУВАЊЕ – ЈАВНИ РАБОТИ

Општина Кривогаштани и Агенцијата за вработување на Република Македонија објавуваат јавен повик за времено вработување на 20 лица. Времените вработувања се ангажираат за најмногу до 22 работни дена.

За спроведување на оваа програма е предвидена финансиска поддршка во износ од 400 денари по ангажирано лице, дневно со вклучен персонален данок на доход и осигурувањае во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

На корисниците на социјална помош за времетраењето на работното ангажирање ќе им биде активно  правото на социјална помош.

Заинтересираните граѓани да се јават во просториите на Јавното Претпријатие Пелагонија Кривогаштани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*