PRIJAVI PROBLEM 2

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА КО ВРБЈАНИ

0

Се организира јавна презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за изградба на Фотоволтаична централа на КП бр. 1128, 1129,1121/1 и 1120-дел КО Врбјани со основна намена  Е2 -Комунална супраструктура.

Јавната анкета ќе започне на ден 15.03.2018 год,а ќе трае 5 работни дена, секој ден од 8 до 16 часот.

Јавна Презентација

Share.

About Author

🌑 Општина Кривогаштани 🌑 Соработник зa Локален Економски Развој и Партнерство 🌑 Е-mail: npapuckoski@yahoo.com

Leave A Reply