Home / Информации / ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК

Република Македонија

 

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

 

ИПА инвестициски грантови

    MSIP-IPA-NCB-044-16

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција и адаптација на општинска зграда-Кривогаштани, Изградба на зелен пазар во кривогаштани и Инсталација на енергетско ефикасни ЛЕД светилки за улично осветлување.

 

  1. Општина Кривогаштани ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Реконструкција и адаптација на општинска зграда-Кривогаштани, Изградба на зелен пазар во кривогаштани и Инсталација на енергетско ефикасни ЛЕД светилки за улично осветлување
  2. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  3. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Филип Втори бр.84

Град: Кривогаштани

Поштенски број: 7524

Држава: Република Македонија

Телефон: 048/471-280

Факс: +389484717471

Електронска адреса: opstina_krivogastani@yahoo.com

 

 

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 840-139-03182

Приходно конто: 722 315

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Кривогаштани

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00 ч, 11.08.2016 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 11.08.2016 година

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500 000,00 МКД.
  2. Адреса:Филип Втори бр.84

Град: Кривогаштани

Поштенски број: 7524

Архива

Држава: Република Македонија