АДМИНИСТРАЦИЈА

0

 

5

Рубинчо Шефтероски – Градоначалник на Општина Кривогаштани

Рубинчо Шефтероски е роден на 03.04.1974 година во Прилеп, своето образование го започнува во ОУ Јонче Смугрески во Обршани, додека средно образование завршува во СОУ Ристе Ристески – Ричко во Прилеп. Во моментов ги привршува студиите на земјоделскиот факултат во Штип. 16 години работи како управител во приватната фирма ,,Центар’’ од н.м Бела Црква – општина Кривогаштани. Во 2013 година е избран за член на советот на Општина Кривогаштани која функција ја извршува до 2015 година. Оженет и татко на три малолетни деца.

 

 

  • Ø Одделение за правни, општи работи и јавни дејности во Општина Кривогаштани

 

Анета Киселоска – Раководител на одделение за правни, општи и јавни дејности,

e-mail: akiseloska@yahoo.com

тел. 070/208-995

 

Владо Деспотоски – Советник за образование,

e-mail: vlado_despotoski@yahoo.com

тел. 078/308-713

 

Валентина Котеска – Самостоен референт,

e-mail: valentina.koteska@krivogastani.gov.mk

тел. 070/404-155

Николче Папучкоски – Соработник за ЛЕР и партнерство

e-mail: npapuckoski@yahoo.com

тел. 070/404-159

 

Александар Маџароски – Референт за комунални работи, заштита и спасување, управување со кризи,

e- mail: aleksandarmadzaroski@gmail.com

тел. 070/ 404-161

 

  • Ø Одделение за урбанизам, заштита на животна средина во Општина Кривогаштани

 

Васе Никоска – Раководител на Одделение за урбанизам, заштита на животната средина,

            e-mail:  vase_nikoska@yahoo.com

тел. 078/447-082

 

Билјана Цветкоска – Соработник за правни работи во областа на урбанизмот,

           e-mail:  cvetkoskabiljana@yahoo.com

тел. 070/404-158

 

  • Ø Одделение за комунални дејности и локален економски развој во Општина Кривогаштани

 

Сашо Цуцулоски – Раководител на одделение за комунални дејности и локален економски развој,

e-mail: s.cuculoski@gmail.com

тел. 078/308-714

 

Даниела Крстеска – Соработник за следење и поддршка на ЛЕР

e-mail: d.krsteska@yahoo.com

тел.070/404-160

 

  • Ø Одделение за финансиски прашања во Општина Кривогаштани

 

Здравко Тренески -Раководител на одделение за финансиски прашања,

e- mail: zdravkotreneski@gmail.com

тел. 070/208-044

 

Даниела Лукароска – Секретар на Општина Кривогаштани

e-mail: danielalukaroska@yahoo.com

тел. 070/404-157

 

Александар Дамески – Советник за планирање и извршување на буџет,

e-mail: dameskia@yahoo.com

тел. 078/308-389

 

Жаклина Житошанска – Соработник за утврдување на локални даноци и такси,

e-mail: zaklinazitosanska@yahoo.com

тел. 070/404-156

 

Кирил Киселоски – Советник за водење на постапки за јавни набавки,

            e-mail: kiseloski.kiril@gmail.com

тел. 078/ 347-492

 

e-mail: opstina_krivogastani@yahoo.com

Share.

About Author

Leave A Reply