Локална самоуправа

0

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

РУБИНЧО ШЕФТЕРОСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

1. Ликоски Пеце 075/352-882 ; 070/599-505

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

2. Кирил Нешкоски 078/352-230 kiril_neskoski@yahoo.com

3. Мартина Ристеска 076/870-997 risteska.martina@yahoo.com

4. Јане Мојаноски 070/973-944 /

5. Весна Најдоска 077/640-973 /

6. Горан Николоски 076/461-593 /

7. Катерина Паскоска 075/574-166 kate_paskoska@hotmail.com

8. Зоран Кочоски 077/650-341 kocoskizoran@gmail.com

9. Александар Богданоски 078/322-005 aleksandar.bogdanoski@gmail.com

10. Даниел Граороски 075/276-624 /

11. Николина Чагароска 076/941-462 nikolina1221@hotmail.com

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Во Општина Кривогаштани има 12 месни заедници каде граѓаните во општината ги основаат облиците на месната самоуправа заради остварување на уставното право на месна самоуправа, како облик на изразување на нивниот заеднички интерес и заради давање придонес за решавање на нивните секојдневни потреби во непосредната околина на подрачјето на кое тие се основани и вклучување во системот на одлучување во локалната самоуправа.

Облиците во месната самоуправа работат во рамките на правата утврдени со Статутот на општина Кривогаштани и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на општина Кривогаштани. Облиците на месната самоуправа меѓусебно соработуваат заради остварување на нивните заеднички интереси. Облиците на месната самоуправа разгледуваат, заземаат и утврдуваат ставови за прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа;

  1. Избираат Совет и други тела на обликот на месната самоуправа.
  2. Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за: – решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветната месна самоуправа, -одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, домови на култура, спортски објекти и др.) -заштита на животна средина, -уредување и одржување на гробишта во селските населени места -поведување иницијатива за уредување на просторот, -јавен превоз на патишта, -образование, здравство, социјална заштита, -културни, забавни и спортски и други манифестации, -развивање на добрососедски односи, -снабдување со стоки и услуги, како и заштита на потрошувачите и -други прашања од секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Месни заедници во Општина Кривогаштани 2014 година

Пашино Рувци          – Роберт Кадински                    075 873 710

Боротино                – Живко Николоски                   048 451 715, 451 184

Обршани                 – Зоран Аџиоски                       075 571 846

Крушеани                – Трајче Неданоски                   072 310 301

Бела Црква              –  Васко Спиркоски                   070 503 071

Кривогаштани           – Владо Деспотоски                 078 308 713

Славеј                      – Страшо Мариноски                078 350 145, 070 458 160, 433 111

Годивље                   – Благоја Дунимаглоски           070 403 974

Кореница                 – Игорче Колески                    078 308 345

Врбјани                    – Славе Колчакоски                070 783 056

Воѓани                     – Златко Паскоски                  070 652 911

Подвис                     – Божо Новески                     048 458 008, 071 663 282

Share.

About Author

Leave A Reply