Home / ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Локална самоуправа

Локална самоуправа

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

РУБИНЧО ШЕФТЕРОСКИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

1.Александар Богданоски 078/322-005 aleksandar.bogdanoski@gmail.com

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

2. Виктор Јованоски 071/320/404 Viktor.jovanoski@gmail.com

3. Мартина Ристеска 076/870-997 risteska.martina@yahoo.com

4. Јане Мојаноски 070/973-944 /

5. Весна Најдоска 077/640-973 /

6. Горан Николоски 076/461-593 /

7. Катерина Паскоска 075/574-166 kate_paskoska@hotmail.com

8. Зоран Кочоски 077/650-341 kocoskizoran@gmail.com

9. Ликоски Пеце 075/352-882 ; 070/599-505

10. Даниел Граороски 075/276-624 /

11. Николина Чагароска 076/941-462 nikolina1221@hotmail.com

МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Во Општина Кривогаштани има 12 месни заедници каде граѓаните во општината ги основаат облиците на месната самоуправа заради остварување на уставното право на месна самоуправа, како облик на изразување на нивниот заеднички интерес и заради давање придонес за решавање на нивните секојдневни потреби во непосредната околина на подрачјето на кое тие се основани и вклучување во системот на одлучување во локалната самоуправа.

Облиците во месната самоуправа работат во рамките на правата утврдени со Статутот на општина Кривогаштани и Правилата за работа на облиците на месната самоуправа на општина Кривогаштани. Облиците на месната самоуправа меѓусебно соработуваат заради остварување на нивните заеднички интереси. Облиците на месната самоуправа разгледуваат, заземаат и утврдуваат ставови за прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа;

  1. Избираат Совет и други тела на обликот на месната самоуправа.
  2. Граѓаните преку облиците на месната самоуправа се грижат за: – решавање на прашања од комуналната инфраструктура за соодветната месна самоуправа, -одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, домови на култура, спортски објекти и др.) -заштита на животна средина, -уредување и одржување на гробишта во селските населени места -поведување иницијатива за уредување на просторот, -јавен превоз на патишта, -образование, здравство, социјална заштита, -културни, забавни и спортски и други манифестации, -развивање на добрососедски односи, -снабдување со стоки и услуги, како и заштита на потрошувачите и -други прашања од секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Месни заедници во Општина Кривогаштани 2014 година

Пашино Рувци          – Здравко Стомнароски      071-234 790

Боротино                – Гоце Ѓорѓиоски                   078-435 869

Крушеани                – Горан Белески                    071-672 553

Обршани                  – Дејан Смугрески               071-854 513

Бела Црква              –  Зоран Ликоски                  070-634 726

Кривогаштани           – Пеце Каравилоски           078-219 959

Славеј                      – Мартин Тренески               078-380 348

Годивље                   – Алексо Прчикапоски          075-514 999

Кореница                 –

Врбјани                    – Тодор Мијајлески               071-658 549

Воѓани                     – Менде Тошески                  075-900 215

Подвис                     – Киро Димоски                     071-961 337

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*