Home / Даноци

Даноци

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРИРАЊЕ СО ДАНОЦИ

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ ЖИТЕЛИТЕ ОД СИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОД ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА ВО ТЕК Е ДОСТАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ ЗА ТЕКОВНАТА 2015 ГОДИНА.

СИТЕ ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА КОИ  ГО НЕМААТ ПОДМИРЕНО ДОЛГОТ ЗАКЛУЧНО СО 2014 ГОДИНА ДА ГО НАПРАВАТ ИСТОТО 7 ДЕНА ПО ДОБИВАЊЕТО  НА НОВОТО РЕШЕНИЕ, ВО СПРОТИВНО ЌЕ СЕ ПРИСТАПИ СО БЛОКАДА НА НИВНИТЕ СМЕТКИ.

 

АКО ИМАТЕ КАКВИ И ДА БИЛО ЗАБЕЛЕШКИ ВО ОДНОС НА ДАНОКОТ НА ИМОТ ДОЈДЕТЕ ЛИЧНО КАЈ СЛУЖБЕНИКОТ ДАНИЕЛА ЛУКАРОСКА ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 048 471 280 И 471 471 ВО РАБОТНО ВРЕМЕ ОД ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК ОД 08-16 ЧАСОТ.

 

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ПРАВНИ СУБЈЕКТИ ОД ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ ДЕКА ВО ТЕК Е ДОСТАВУВАЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ФИРМАРИНА ЗА ТЕКОВНАТА 2015 ГОДИНА.

ПРАВНИТЕ СУБЈЕКТИ КОИ ГО НЕМААТ ПОДМИРЕНО ДОЛГОТ ЗАКЛУЧНО СО 2014 ГОДИНА ДА ГО НАПРАВАТ ИСТОТО 7 ДЕНА ПО ДОБИВАЊЕТО НА НОВОТО РЕШЕНИЕ, ВО СПРОТИВНО ЌЕ СЕ ПРИСТАПИ СО БЛОКИРАЊЕ НА НИВНИТЕ СМЕТКИ.

АКО ИМАТЕ КАКВИ И ДА БИЛО ЗАБЕЛЕШКИ ВО ОДНОС НА ФИРМАРИНИТЕ ДОЈДЕТЕ ЛИЧНО КАЈ СЛУЖБЕНИКОТ ДАНИЕЛА ЛУКАРОСКА ИЛИ НА ТЕЛЕФОН 048 471 280 И 471 471 ВО РАБОТНО ВРЕМЕ ОД ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТОК ОД 08-16 ЧАСОТ.

 

 

 

даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности

даночна пријава за утврдување за данок на наследство и подарок

даночна пријава за утврдување на данок на имот